+30 Lời Nhắn Về VC Cho Chu Kỳ Mới

 • avatar
  Name
  The Datafi
  Published on
  · 1 min read
 • Tóm tắt: Bài này phân tích mối tương quan giữa dòng tiền-khẩu vị đầu tư của VC với sự phát triển của thị trường qua từng chu kỳ/ từng vòng gọi vốn và từng category; biết xu hướng đầu tư của VC trong 7 narratives đã và đang diễn ra;  hiểu mùa mới - trật tự mới - chiến lược mới khi đầu tư theo VC. Và một số insder insights / quan điểm hay ho về VC có thể bạn chưa biết.

  MỞ ĐẦU

  >> Bối cảnh d

  Support quality content.
  This is a Pro Content. Subscribe to read the full story.