Mạch Nước Ngầm Và Giống Lúa Mới

 • avatar
  Name
  The Datafi
  Published on
  · 1 min read
 • Tóm tắt: Những tưởng tiền chưa đổ vào thị trường thì sẽ chưa có sự phục hồi, những tưởng dựa vào con số borrow / health rate là dự đoán được market, những tưởng cho mình vay là có ý tốt nhưng sự thật có phải như vậy? Và sự thay đổi dòng tiền giữa các hệ sinh thái sau 1 năm nhìn lại ra sao? Category nào đang đón được dòng tiền?

  Trong report này, DataFi muốn chia sẻ với bạn đọc góc nhìn của team

  Support quality content.
  This is a Pro Content. Subscribe to read the full story.